Author: Admin

Intensive 2-Day Echocardiography 2019

ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการ Adult Noninvasive Cardiovascular Lab ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ เข้าร่วมอบรม 

I2E – Intensive 2-Day Echocardiography 2019

วันเสาร์ที่ 17 – วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โซน C โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โปรแกรมการประชุม 

Download program

Download program

 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน on-line ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00 น.  คลิกที่นี่

หรือ scan QR code ลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน (สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ )

ประเภท เป็นสมาชิก TSE

ลงทะเบียน

ก่อน 15 ส.ค. 62

ไม่เป็นสมาชิก TSE

ลงทะเบียน

ก่อน 15 ส.ค. 62

แพทย์ 2,500 บาท  5,000 บาท
Echo technician / nurse 2,500 บาท 4,000 บาท
Fellow in training***

***มีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด

2,500 บาท 2,500 บาท
Cardiology fellow ปีที่ 1 ลงทะเบียนแยกตามที่ทางชมรมฯจะแจ้งให้ทราบ

หลังวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00 น on-site registration เท่านั้น ค่าลงทะเบียน on-site registration 5500 บาท

การชำระเงิน:

โอนเข้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสภากาชาดไทย

ชื่อบัญชี : ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ : 045-581835-9

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ o_thaiheart@hotmail.co.th

ติดต่อสอบถาม:

คุณณัฏรดา (โอ๋) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Phone: 02-718-0063  Fax 02-718-0065

Email:  o_thaiheart@hotmail.co.th

การยกเลิกการลงทะเบียน
ยกเลิกการลงทะเบียน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเลขาธิการ ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย

  • ก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00 น. จะได้รับเงินคืนโดยทางชมรมฯขอหักค่าบริหารจัดการ 500 บาท
  • แจ้งหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 12:00 น. หรือไม่เข้าประชุมจะไม่ได้รับเงินคืน
  • ในกรณีที่ทางชมรมฯ จำเป็นต้องยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากเหตุการณ์สุดวิสัย ทางชมรมฯ จะคืนเงินให้ผู้ลงทะเบียนเต็มจานวน

ข้อมูลการเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กรุณาดูข้อมูลได้ตามนี้  https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/travel-map/

ผู้เข้าร่วมประชุมที่นำรถมา ขอให้จอดรถที่ใต้ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และนำบัตรจอดรถมาประทับตราเพื่อชำระเงินค่าจอดรถเหมาจ่าย 150 บาท ต่อวัน (ถ้าไม่ประทับตราค่าจอดรถ 300 บาทต่อวัน)

ทางโรงพยาบาลมีที่จอดรถจำกัด ต้องขออภัยที่ไม่สามารถยืนยันว่าจะมีที่จอดรถสำหรับทุกท่าน

แผนผัง ห้องประชุมและ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13

2nd Transesophageal Echocardiogram TEE Workshop

Final program can be downloaded here

Registration online open on Tuesday 30th October at* 8:30 am.*
Registration online : *** Lecture + Workshop *** เต็มแล้ว
Registration online : *** Lecture *** Click Here

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน online : *** Lecture + Workshop *** Click Here
แจ้งหลักฐานการชำระเงิน online : *** Lecture *** Click Here

รายชื่อผู้ลงทะเบียน Lecture + Workshop 30 ท่าน

คนที่ ผู้ลงทะเบียน   คนที่ ผู้ลงทะเบียน
1 นาย อิสระ นราภิรมย์สุข 16 นพ. ภูมิพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2 นายแพทย์ พีรธัช โรจนพันธุ์ 17 นาย นิทัศน์ วิศวชัยพันธ์
3 นส. ปรารถนา ดุจติปิยะ 18 นาย นที นิยมพัฒนาพาณิชย์
4 นาย อาทิตย์ ทองถนอมกุล 19 พญ. กรองอร ภิญโญลักษณา
5 นาย วงศกร เหลืองพิพัฒน์ 20 นาย วัฒนชัย งามพงศ์พรรณ
6 นพ. ทินกร สำเร็จ 21 นาง วิภาวี ศิริเดช
7 น.ส. สิรินทร์ กาญจนการุณ 22 นาย ธนัส บุพพาจารย์ธรรม
8 นาย ธนิต ลยางกูร 23 นพ อภิรักษ์ ปุสวิโร
9 นางสาว ชลลดา บุญเพชร 24 พญ ลักขณาพรณ เรือนโรจน์รุ่ง
10 นพ ศุภวุฒิ โชติแสน 25 นพ. ยุทธพล ปัญญาคำเลิศ
11 นส มนธวัล เวชอนันทนุรักษ์ 26 นางสาว กานต์วรรณ ใจเกรียงไกร
12 พ.ญ. ชนากานต์ จิราธิยุต 27 พญ. วลาลักษณ์ สิงห์เปลี่ยม
13 พญ ฤดีกร อื้อเศรษฐศักดิ์ 28 นาย อนุแสง จิตสมเกษม
14 นาย วุฒิชัย พนาวรางกูร 29 นางสาว กรกมล พนมศิลป์
15 นางสาว วรรณา อึงพินิจพงศ์ 30 พญ. ฉัตรแก้ว กาญจนอำพล

Registration fee:

Member Non-member
Lecture + Workshop

(Limited 30 seats)            

3,500 THB        5,000 THB
Lecture

(Limited 70 seats)

900 THB 1,100 THB

 

 

Intensive 2-Day Echocardiography 2018

ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการ Adult Noninvasive Cardiovascular Lab ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ เข้าร่วมอบรม 

I2E – Intensive 2-Day Echocardiography 2018

วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม 1301 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โซน C โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

โปรแกรมการประชุม download pdf คลิกที่นี่ 

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน on-line ถึงวันที่ 27 ก.ค. 2561 จำนวนจำกัด 150 คน   คลิกที่นี่

ค่าลงทะเบียน (สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ )

ประเภท เป็นสมาชิก TSE

ก่อน 27 ก.ค.61

ไม่เป็นสมาชิก TSE

ก่อน  27 ก.ค.61

แพทย์ 2,500 บาท  5,000 บาท
Echo technician / nurse 2,500 บาท 4,000 บาท
Fellow in training

***มีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด

2,500 บาท 2,500 บาท
Cardiology fellow ปีที่ 1 ลงทะเบียนแยกตามที่

ทางชมรมฯจะแจ้งให้ทราบ

การชำระเงิน:

โอนเข้า ชื่อบัญชี : ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสภากาชาดไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ : 045-581835-9

แจ้งหลักฐานการชำระเงิน on-line   คลิกที่นี่ )

ติดต่อสอบถาม:

คุณยุวดี (โอ๋) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Phone: 02-718-0062

Email o_thaiheart@hotmail.co.th

การยกเลิกการลงทะเบียน
ยกเลิกการลงทะเบียน โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเลขาธิการ ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย

  • ก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 จะได้รับเงินคืนโดยทางชมรมฯขอหักค่าบริหารจัดการ 500 บาท
  • แจ้งหลังวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 หรือไม่เข้าประชุมจะไม่ได้รับเงินคืน
  • ในกรณีที่ทางชมรมฯ จำเป็นต้องยกเลิกการจัดประชุมเนื่องจากเหตุการณ์สุดวิสัย ทางชมรมฯ จะคืนเงินให้ผู้ลงทะเบียนเต็มจานวน

แผนผัง ห้องประชุมและ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transesophageal Echocardiography (TEE) Workshop

รายชื่อผู้ลงทะเบียนออนไลน์

คนที่ Register DateTime ผู้ลงทะเบียน
1 02/10/2017 08:00 นพ. อนุรุธ ฮั่นตระกูล
2 02/10/2017 08:00 นาย ติรวิทย์ หงสกุล
3 02/10/2017 08:01 นาย วีระยุทธ ธิมาภรณ์
4 02/10/2017 08:01 แพทย์หญิง ธัญลักษณ์ ซอฐานานุศักดิ์
5 02/10/2017 08:01 นพ พชระ ฐานะสถิรกุล
6 02/10/2017 08:01 นพ ธีรวิทย์ เหลืองดิลก
7 02/10/2017 08:02 นพ. รุ่งโรจน์ แพ่งกุล
8 02/10/2017 08:02 พญ. มนัสวี วัสสระ
9 02/10/2017 08:02 นายแพทย์ ภูมิพัฒน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
10 02/10/2017 08:02 นาย ต่อวงศ์ จิโรจนนุกุล
11 02/10/2017 08:02 พญ. รวิวรรณ แทนประเสริฐสุข
12 02/10/2017 08:03 นายแพทย์ วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์
13 02/10/2017 08:03 นายแพทย์ พีรธัช โรจนพันธุ์
14 02/10/2017 08:03 นางสาว ณัฐกรณ์ ทรงสิริสุข
15 02/10/2017 08:04 นพ. อรรถพล ไพสิฐเกรียงไกร
16 02/10/2017 08:05 นาง ปรมาภรณ์ ไพรไพศาลกิจ
17 02/10/2017 08:05 นาย โชติช่วง ทินกร ณ อยุธยา
18 02/10/2017 08:06 นาย วงศกร เหลืองพิพัฒน์
19 02/10/2017 08:06 นาย นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล. จอมพล
20 02/10/2017 08:06 นาย สุเมธ ปรีชาวุฒิเดช
21 02/10/2017 08:06 นาย เกรียงไกร ไพรไพศาลกิจ
22 02/10/2017 08:07 นพ. ธนพัฒน์ เลิศวิทยากำจร
23 02/10/2017 08:07 แพทย์หญิง นิธินันท์ ฉิมพาลี
24 02/10/2017 08:08 แพทย์หญิง มุทิตา ชัยชโลธร
25 02/10/2017 08:08 พญ. บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล
26 02/10/2017 08:08 นายแพทย์ สนธิชัย จิรสกุล
27 02/10/2017 08:11 แพทย์หญิง กมลวรรณ บุรีสมบัติ
28 02/10/2017 08:12 นพ. บุญเลิศ ดวงนภาสถิตย์
29 02/10/2017 08:15 นางสาว มนธวัล เวชอนันทนุรักษ์
30 02/10/2017 08:17 นายแพทย์ อดิกันต์ ภาษีผล

พิเศษ ตามคำเรียกร้อง

ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจฯ
จัดงานอบรม Transesophageal echocardiography Workshop

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์หัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ รพ.ศิริราช

สอนแบบ Hand-on โดยวิทยากรชั้นนำจากหลายสถาบัน

รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่าน เท่านั้น

ค่าอบรม สมาชิกชมรมฯ 3,500 บาท
ไม่ใช่สมาชิกชมรมฯ 5,000 บาท
(หากสมัครสมาชิกชมรม สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

เปิดลงทะเบียน online  วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 8:00 น เต็มแล้ว

การชำระเงิน: โอนเข้า ชื่อบัญชี : ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี : 045-581835-9 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
แจ้งชำระเงิน ที่นี่

I2E – Intensive 2-Day Echocardiography 2017

Download pdf คลิกที่นี่ เอกสารบรรยาย I2E – Intensive 2-Day Echocardiography 2017

ประเมินออนไลน์ และรับ Security Codeคลิกที่นี่ ประเมินออนไลน์และรับใบประกาศนียบัตร

ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย ภายใต้สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการ Adult Noninvasive Cardiovascular Lab ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญแพทย์ และบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ เข้าร่วมอบรม I2E – Intensive 2-Day Echocardiography 2017 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โซน C โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

 

โปรแกรมการประชุม pdf คลิกที่นี่ Program_I2E_2017_revise_15MAY2017

 ค่าลงทะเบียน: On-site Registration 5500 บาท

ประเภท

เป็นสมาชิก TSE

ก่อน 7 ส.ค.60

ไม่เป็นสมาชิก TSE

ก่อน 7 ส.ค.60

แพทย์ 2,500 บาท 5,000 บาท
Echo technician / nurse 2,500 บาท 4,000 บาท
Fellow in training

***มีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด

2,500 บาท 2,500 บาท
Cardiology fellow ปีที่ 1

Pediatric cadiology fellow ปีที่ 1

CVT Resident ปีที่ 4 หรือ fellow ปีที่ 1

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ  สนับสนุนค่าลงทะเบียน 

(65 คน)

 

การชำระเงิน:

โอนเข้า ชื่อบัญชี : ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาสภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี : 045-581835-9 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ติดต่อสอบถาม:

คุณยุวดี (โอ๋) สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Phone: 02-718-0062  Email o_thaiheart@hotmail.co.th

สถานที่จัดประชุม 

ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โซน C โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

Interhospital Echo Conference ครั้งที่ 1/2560

Interhospital Echo Conference ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม C (150 ที่นั่ง) ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โซน A โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จัดโดย ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด และห้องตรวจ Noninvasive Cardiovascular Lab ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 

Great day at Chula !!!
TSE Interhospital Echo Meeting 1/2017
Good turn up
Comprehensive lecture on Echocardiography in Pulmonary Hypertension 2017 by Dr. Decho Jakrapanichakul from Siriraj Hospital

 

 

 

Download presentation https://goo.gl/E0hRd5

or click here

 

 

 

 

 


Followed up with great cases from three institutions

Theme: Rare cases of high TR velocity.
Summary learning points
Case # 1 from Chulalongkorn by Dr. Patita Sitticharoenchai


1. Young man with cyanosis with increased pulmonary blood flow
2. Agitated saline opacification sequence: RV then Ao (without entering LA LV )
This is very puzzling. But it means that there was a right to left shunt at the level of ascending aorta.
3. Large AP window can present in adult life !!

 

 

 

Case#2 From Ramathibodi Hospital by Dr. Teerapat Yingchoncharoen


1 Mildly impaired LV systolic function with moderate PH which was difficult to explain the overt signs and symptoms of left and right sided failure
2 High LVOT velocity was noted despite impaired LV function !!
3. AV fistula on the abdomen was eventually discovered to be the cause of high output failure.

 

 

 

 

 

Case#3 From Chiang Mai University by Dr. Rungsrit Kanjanavanit

18 y/o girl
Central cyanosis with Hx of repeated brain abscess.
1. Echo show large ASD bidirectional shunt. RV pressure load , TR PPG 97 mmHg
2. ASD Eisenmenger was originally diagnosed. Patient was advised against a corrective surgery.
3.CXR did not add up. (PA not particularly enlarged)
4. Careful segmental approach echo revealed transposition of great arteries
RV was the systemic ventricle hence the high TR Vmax.
5. d-TGA was diagnosed and an atrial switch operation is planned.

 

Thank you all contributors
Thank you all participatory audiences.
Great edutainment.
See you all next time.
TSE

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Society of Echocardiography Academic Activities

 ปี พ.ศ. 2561

3 พฤษภาคม 2561 Interhospital Echo Conference สถาบันโรคทรวงอก
1 มิถุนายน 2561 ประชุมวิชาการ

ชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4-5 สิงหาตม 2561 I2E – Intensive 2-day Echocardiography โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
20 กันยายน 2561 Interhospital Echo Conference โรงพยาบาลศิริราช
27 กันยายน 2561 AFCC Echo Pre-congress โรงแรม Centara

at the Central World

16 พฤศจิกายน 2561 2nd TEE workshop โรงพยาบาลศิริราช


วันประชุมกรรมการชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย

ปีพ.ศ. 2561

30 มีนาคม 2561

28 มิถุนายน 2561

4 สิงหาคม 2561

15 พฤศจิกายน 2561


 

 ปี พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
Interhospital Echo Conference  เปลี่ยนสถานที่เป็นห้องประชุม 150 ที่นั่ง ชั้น 12 ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 24-25 มีนาคม 2560
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ โรงแรม Sheraton Hua-Hin 

http://www.thaiheart.org/scientific-meeting/annual-meeting.html

วันเสาร์ที่ 19- วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 Intensive 2-day Echocardiography (I2E) 2017  อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
Interhospital Echo Conference  โรงพยาบาลรามาธิบดี