I2E

Intensive 2-day Echocardiography 2017

วันเสาร์ที่ 19- วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์