About ThaiEcho

วิสัยทัศน์  (Vision)

เป็นศูนย์กลางเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจสู่แพทย์ บุคลาการทางการแพทย์ และประชาชน

The center of education, research and provide knowledge of echocardiography for cardiologist, medical staff and care provider.


ความเป็นมา (History)

ปัจจุบันการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiography) เป็นวิธีการตรวจที่แพร่หลาย โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศมีเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจอยู่เกือบทุกโรงพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ที่สามารถทำการตรวจได้มีจำนวนเพิ่มขึ้นและประกอบกับมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการตรวจเกิดขึ้นตลอดเวลา และจากการประชุมหารือของกลุ่มแพทย์โรคหัวใจที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการใช้และอุปสรรคในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ รวมทั้งความเป็นไปในอนาคตเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2541 ซึ่งประกอบด้วย กรรมการก่อตั้งชมรมฯ 6 คน ดังต่อไปนี้

1.         แพทย์หญิงจาดศรี ประจวบเหมาะ

2.         นายแพทย์เดโช จักราพานิชกุล

3.         นายแพทย์กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

4.         นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

5.         นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี

6.         แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง

ได้มีความตกลงร่วมกันให้มีการจัดตั้งชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Society of Echocardiography) เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านนี้ และเพื่อกระจายความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้จากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ โดยอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ และในที่ประชุมของสมาคมแพทย์โรคหัวใจเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2541 ได้รับชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจไว้ในความดูแลของสมาคมฯ หลังจากการประชุมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่บริหารงานกิจการของชมรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

Thai Society of Echocardiography (TSE) was conceptualize in December 1998 by six committees: Dr. Chadsri  Phajuabmoh, Dr. Decho  Jakrapanichakul, Dr. Kritvikrom  Durongpisitkul, Dr. Rungsrit Kanjanavanit, Dr. Kriengkrai  Hengrussamee and Dr. Smonporn  Boonyaratavej. They agreed to form a nonpolitical society for sharing, promoting and cooperating in clinical research and advancement in technology of echocardiography. TSE was established by The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. on December 24th, 1998 and set the first TSE committee for achieving our objectives


วัตถุประสงค์ (Objectives)

1.          ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหัวใจและหลอดเลือด โดยทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและหลอดเลือด ให้ก้าวหน้า และทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

To encourage and share knowledge of cardiovascular in the fields of echocardiography for advancement

2.          สนับสนุนและดำเนินการวิจัย รวมทั้งการพัฒนาวิชาการ และมาตรฐานด้านการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและหลอดเลือด

To promote study, research including development of academic to the standard of practical echocardiography

3.          ฝึกอบรมวิชาการด้านการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและหลอดเลือด ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

Being provider in echocardiography training for cardiologists and medical staffs

4.          เผยแพร่ความรู้ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและหลอดเลือดให้ประชาชน  

To distribute public knowledge in cardiovascular and echocardiography for healthcare provider

5.          จัดการประชุม ร่วมมือ และประสานงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจและหลอดเลือดทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

To organize and coordinate national and international echocardiography conferences

6.          ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก ชมรมฯ

To encourage unity in TSE member

7.          เป็นชมรมฯ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

Not involved with politics

ประธานชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจฯ (President of TSE) วาระปฎิบัติหน้าที่ 2 ปี 

แพทย์หญิงจาดศรี ประจวบเหมาะ
 Chadsri Phajuabmo, MD 

นายแพทย์เดโช จักราพานิชกุล วาระ 14 พฤศจิกายน 2557 – 13 พฤศจิกายน 2559
 Decho Jakrapanichakul, MD 14 November 2014 - 13 November 2016

แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง 23 กันยายน 2559 – 22 กันยายน 2561
 Smonporn Boonyaratavej, MD 23 September 2016 - 22 September 2019

ระเบียบข้อบังคับชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจแห่งประเทศไทย


คณะกรรมการชมรมคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจฯ 2561-2563

แพทย์หญิงสมนพร บุณยะรัตเวช สองเมือง ประธาน
นายแพทย์เดโช จักราพานิชกุล รองประธานฝ่ายบริหาร
นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ รองประธานฝ่ายวิชาการ
นายแพทย์ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ วิเทศสัมพันธ์และผู้ช่วยวิชาการ
นายแพทย์อดิศัย บัวคำศรี ผู้ช่วยวิชาการ
แพทย์หญิงนิธิมา รัตนสิทธิ์ เลขานุการ
แพทย์หญิงพรวลี ปรปักษ์ขาม ผู้ช่วยเลขานุการ
แพทย์หญิงสุดารัตน์ สถิตย์ธรรมนิตย์ เหรัญญิก
แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์ รองฝ่ายประชาสัมพันธ์
แพทย์หญิงอรวรรณ อนุไพรวรรณ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
แพทย์หญิงคุณหญิงมัลลิกา วรรณไกรโรจน์ ปฏิคม
แพทย์หญิงศรีสกุล จิรกาญจนากร กรรมการกลาง
แพทย์หญิงรติกร เมธาวีกุล กรรมการกลาง